Go to Top

Healing Abutments

Healing Abutments

Regular

2 mm regular3 mm regular4 mm regular5 mm regular6 mm regular7 mm regular
Healing Abutments HC-422Healing Abutments HC-423_00000Healing Abutments HC-424_00000Healing Abutments HC-425_00000Healing Abutments HC426Healing Abutments HC-427_00000
Cat No.HC-422HC-423HC-424HC-425HC-426HC-427

Wide

3 mm wide4 mm wide5 mm wide
Healing Abutments Wide HC-503Healing Abutments Wide HC-504_00000Healing Abutments Wide HC-505
Cat. No.HC-503HC-504HC-505